Team Members

Hiro Nemoto

Hiro Nemoto

Managing Director

Shu Himatsu

Shu Himatsu

Senior Design Consultant

Sotaro Serizawa

Sotaro Serizawa

Design Consultant

Michiko Yuyama

Michiko Yuyama

Office Manager